fbpx

Factuur en betalingsvoorwaarden New Alpha Green Bv

 1. 1 Alle fakturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel:
  – 30 % bij ondertekening overeenkomst, betaalbaar 5 dagen na ontvangst
  – 20 % bij aanvang der werken, betaalbaar 5 dagen na ontvangst
  – in schijven op voorlegging van vorderingsstaten en/of gedetailleerde rekeningen naar mate de werken vorderen, betaalbaar 5 dagen na ontvangst
  – saldo 10% bij beëindiging der werken, betaalbaar 5 dagen na ontvangst
  In geval van betwisting dient protest geschied te zijn door de opdrachtgevers aan de uitvoerder binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, en dit bij aangetekend schrijven.
  De opdrachtgever erkent kennis te hebben van de faktuur- / betalingsvoorwaarden die hierbij aangehecht worden.
  2 Bij niet betaling binnen de acht dagen na faktuurdatum , zullen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1 /maand opbrengen, te berekenen vanaf de vervaldag van de faktuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling.
  3 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag , wordt het faktuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% , met een minimum van 75,00€ , ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijlintresten.
  4 Klachten in verband met uitgevoerde en nog niet gefactureerde werken, moeten ons per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na uitvoering der werken bereiken.
  5 Alle klachten omtrent de faktuur dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten ons per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de acht dagen na de faktuurdatum.
  6 Door afwezigheid van enig protest, aanvaardt de opdrachtgever de faktuur en erkent hij kennis te hebben en akkoord te zijn met de faktuur- en betalingsvoorwaarden.
  7 De geleverde goederen/planten blijven eigendom van de verkoper/uitvoerder tot ontvangst van de volledige betaling.
  8 Enkel het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen. Alle geschillen kunnen alleen door de bevoegde rechtbanken van de Maatschappelijke Zetel van de vennootschap worden beslecht.

Laatste update mei 2024