fbpx

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Opdrachtnemer

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder (“Opdrachtnemer”): merknamen New Alpha Green bedoeld: New Alpha Green BV maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Pierstraat 105, handelend onder ondernemingsnummer  BE0442.316.733 RPR Antwerpen.

1.2 Opdrachtgever

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”):degene die New Alpha Green BV verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomstmet Opdrachtnemer aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een product en/of service.

1.3 Product(en)

In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, maquettes, logo’s, tuinwerkzaamheden, (werk)tekeningen, prototypes,mallen, modellen, (ontwerp)schetsen, tuinaanleg, tuinvernieuwing, tuinonderhoud, tuinontwerp, bestrating, en andere materialen of bestanden.

1.4 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en denakoming van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (“Overeenkomst(en)”), alsmede op de door Opdrachtnemer verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Afwijkende voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derden

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, in welk kader Opdrachtnemer zich voor de uitvoering van derden bedient.

1.7 Tegenstrijdige bepalingen

Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte

Iedere door Opdrachtnemer gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende eenperiode van acht (8) dagen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de offertete herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2.2 Wijziging Overeenkomst

Opdrachtgever is voor de levering van het Product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever andere en daar- mee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal Opdrachtnemer deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de handvan de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

2.3 Niet betaling binnen de acht dagen na factuurdatum

De verschuldigde sommen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1%/maand opbrengen, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 1% met een minimum van € 100, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitenechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten.

2.4 BTW

Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzijschriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Opdracht-nemer wenst te verstrekken, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andereontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 3: Uitvoering Overeenkomst

3.1 Uitvoeren Overeenkomst

Opdrachtnemer zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Verstrekken van gegevens

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot,informatie en documentatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijkzijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben,waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Opdrachtnemer namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.4 Goedkeuring tussenresultaten

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5 Termijn van levering

Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeen- komst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uitde aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

3.6 Verzending

Indien Opdrachtnemer het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom

4.1 Rechten van intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voort- vloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijkrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst hetuitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooi-rechten, merkrechten, handels-naamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteurs-rechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar demogelijkheid van dergelijke beschermings-vormen voor Opdrachtgever. 4.3 Eigendom bij Opdrachtnemer Het in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer tot stand gebrachte Product blijft eigendom van Opdrachtnemer , ongeacht of dit Product aan Opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld.

Artikel 5: Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik

Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maarniet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalenaantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot datgebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor hetsluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

5.2 Ruimer gebruik

Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de vereen- komst. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming is verleend, komtOpdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500 (vijftien honderd Euro).

5.3 Wijzigingen

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

5.4 Eigen promotie

Opdrachtnemer heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotieof anderszins.

Artikel 6: Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Opdrachtnemer teruitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomstof briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

Artikel 7: Betaling

7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen acht (8) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opdrachtnemer nog geen (volledige)betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim. Elke niet op de overeengekomen vervaldag uitgevoerde betaling, zal interest opbrengen tegen de gangbaren intrestvoeten van toepassing op de door de banken ingestelde rechtsvoeten, zonder aanmaning. Bovendien zal elke niet op de vervaldag betaalde factuur, zonder aanmaning, worden verhoogd met 10% als schadebeding, met een minimum van 50 euro. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer onmiddellijke en volledige betaling te eisen. Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechtertoegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

7.2 Deelfacturering

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzijschriftelijk anders overeengekomen.

7.3 Reclames

Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijnwordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft Opdrachtgever zijn recht terzake verwerkt.

7.4 Geen korting of compensatie

Opdrachtgever verricht de aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgeveraan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

7.5 Strekking van gedane betalingen

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoeningbetrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Opzegging en ontbinding

Overeenkomst 8.1

Opzegging Overeenkomst door Opdrachtgever Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichtewerkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.

8.2 Ontbinding Overeenkomst door Opdrachtnemer

Indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toereken-bare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. Gedragin- gen van Opdrachtgever op grond waarvan van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding

Naast een vergoeding van de door Opdrachtnemer geleden schade als bedoeld in dit artikel 8, zal een door Opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent) van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een minimum van € 500 (vijf honderd Euro).

8.4 Faillissement

Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

8.5 Beëindiging

Gebruik Product na voortijdige beëindiging Indien de Overeenkomst, om welke redendan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

8.6 Overdracht aan derden

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 9: Garanties en vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken van derden

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n)vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) Product, Opdrachtnemer te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van het Product. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken van Opdrachtgever en/of derde(n) op intellectuele eigendomsrechten terzake van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) terzake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal Opdrachtgever Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

9.2 Overige garanties Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel 9, verleent Opdrachtnemer geen garantie metbetrekking tot het Product. Ieder Product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover Opdrachtgever bij Opdrachtnemer binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door Opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bewijzen terzake.Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer het Product of gedeelten daarvanzo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen ter keuze van Opdrachtnemer gratis vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar Opdrachtnemer van Opdrachtnemer redelijkerwijs mogelijk is en Opdrachtgever het Opdrachtnemer toestaat het defecte Product of een gedeelte daarvan terug te nemen en Opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. Opdracht- nemer redelijkerwijs mogelijk is en Opdrachtgever het Opdrachtnemer toestaat het defecte Product of een gedeelte daarvan terug te nemen en Opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. In de gevallen waarin vervanging ofherstel niet redelijk of onmogelijk is, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever het voor het Product aan Opdrachtnemer betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het Product. Ook bij restitutie is Opdrachtnemer gerechtigd het Product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte Product door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

9.3

De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het Product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als ‘normaal gebruik’ van het Product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het Product of gedeelten daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het Product, maar niet beperkt tot,aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 10: Overmacht

10.1

Indien Opdrachtnemer al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichting gen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoenaan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het Product cruciale medewerkers, nietnakoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartijgerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

10.2

Indien Opdrachtnemer ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: a. fouten in het materiaal dat door Opdracht-gever ter hand is gesteld; b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; c. fouten van, door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden; d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingenvan prijsopgaven van toeleveranciers; e. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel inde gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht (8) dagen nahet ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd; f. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Opdrachtnemer; g. schade wegens winstderving, werkstagnatie, ver- lies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Opdrachtnemergeleverde Product.

11.2 Beperking aansprakelijkheid

Indien en voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, begrensd tot: a. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer terzake wordt uitgekeerd; b. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het momentdat de Overeenkomst is volbracht, tenzij Opdrachtnemer de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en voor zover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

11.4 Materialen

De geleverde goederen/planten blijven eigendom van de verkoper/uitvoerder tot ontvangst van de volledige betaling.

11.5 Bewaarplicht

Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Opdracht-nemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 11.4 en het door Opdrachtnemer geleverde Product.

Artikel 12: Wijziging van de voorwaarden

12.1 Wijzigen en aanvullen

Opdrachtnemer behoudt het recht de Algemene Voorwaarden tewijzigen of aan te vullen.

12.2 Reeds gesloten Overeenkomsten

Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3

Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang vande dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1 Overdracht aan derden

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst en/of op hetProduct aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de Overeen- komst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, diebij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 Opschriften

De opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

13.4 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaarzijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

13.5 Belgisch recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen. Alle geschillen kunnen alleen door de bevoegde rechtbank van de Maatschappelijke Zetel van de vennootschap worden beslecht. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

 

 

PRIVACYBELEID NEW ALPHA GREEN

1. PARTIJEN EN VOORWERP

New Alpha Green bvba (hierna “New Alpha Green” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Pierstraat 105,
2840 Rumst
KBO/BTW: BE 0442.316.733
E-Mail: info@new-alphagreen.be
Telefoon: 03-825 45 45

New Alpha Green stelt dit Privacybeleid vast. Het heeft tot doel de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de website die te vinden is op onze website: www.new-alphagreen.be, (hierna de “Site”). De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op eender welke wijze met de Site communiceert. New Alpha Green bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. New Alpha Green verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening”). New Alpha Green is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de Gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). In dat geval, verbindt New Alpha Green zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door New Alpha Green, in hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van New Alpha Green optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening. Persoonsgegevens worden verwerkt door New Alpha Green op de volgende manier: contactformulier.

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. De doelstellingen van New Alpha Green zijn de volgende: het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie, het beantwoorden van vragen van de gebruikers, het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten.

4. PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van de Site, New Alpha Green de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid: Basis-identificatiegegevens zoal naam, voornaam, adres, locatiegegevens, het domein van de gebruiker, inclusief het dynamische IP-adres, het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, de informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de website werden bezocht, alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld telefoonnummer.

5. TOESTEMMING

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens, na de inhoud van dit Privacybeleid doorgenomen te hebben. Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid aanvinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met New Alpha Green. Elke overeenkomst die New Alpha Green en een Gebruiker verbindt met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker. De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij ingeeft op de Site of via andere diensten die worden aangeboden door New Alpha Green. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de vroegere verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onaangetast.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook op basis van de volgende grondslag(en): het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren, antwoorden op vragen van geïnteresseerden en of potentiële klanten.

6. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKERS

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in elk geval korter dan: 5 jaren

7. ONTVANGERS VAN GEGEVENS EN OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van New Alpha Green die passende garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met New Alpha Green bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van New Alpha Green en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens de inhoud van dit Privacybeleid na. New Alpha Green zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In het geval dat de gegevens gedeeld worden met derden met het oog op direct marketing of prospectie, wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd voordat hij zijn toestemming geeft tot het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

8. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@new-alphagreen.be, of een brief per post, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres: Pierstraat 105, 2840 Rumst

a) Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert New Alpha Green het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens en informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, alsook de ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria op basis waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening) en relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd. Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via e-mail) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt. De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden toegestuurd.

b) Recht op rectificatie
New Alpha Green garandeert aan de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount. Indien deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, kan de Gebruiker een aanvraag indienen bij New Alpha Green. Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van elke rectificatie, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers, indien hij/zij dat verzoekt.

c) Recht op uitwissing
In de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen, heeft de Gebruiker het recht om zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om ontvangers van deze persoonsgegevens ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om deze persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen. Dit doet hij rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten. De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing indien een verwerking noodzakelijk is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de naleving van een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat van de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van de verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking ervan, tenzij deze kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij/zij dat verzoekt.

d) Recht om de verwerking te beperken
In de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen heeft de Gebruiker het recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens in kennis van de beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien hij/zij dat verzoekt.

e) Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben de Gebruikers het recht om van New Alpha Green hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. In de gevallen die voorzien zijn in de Verordening hebben de Gebruikers het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat New Alpha Green dit verhindert. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag, die aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f) Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, alsook tegen de automatisering van gegevens door New Alpha Green. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal New Alpha Green dan geen persoonsgegevens meer verwerken. Dit verzet zal geen gehoor krijgen als er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking, die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Dit geldt ook in geval van profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie. Wanneer de betrokkene zich verzet tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g) Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door New Alpha Green aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

COOKIEBELEID NEW ALPHA GREEN

9. COOKIES

De Site maakt gebruik van cookies om de verschillende Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere surfervaring te bieden, alsook een verbetering van de Site en de inhoud ervan.

a) Algemene principes
Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst, wanneer hij de Site bekijkt. Dit gebeurt met het oog op een volgend bezoek aan de Site. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie New Alpha Green samenwerkt. Sommige cookies die gebruikt worden door New Alpha Green, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren. De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen. Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b) Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door New Alpha Green op de Site:

 • Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het New Alpha Green ook mogelijk om bugs op de Website te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);
 • Tracking cookies: New Alpha Green maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het New Alpha Green mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www. google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

c) Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode van deze cookies zijn als volgt: 1 jaar

d) Beheer van cookies
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert. Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijks niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijks niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar. Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende links:

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren op de volgende website: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout

10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Site kan links bevatten naar andere sites van derden die niet gelinkt zijn aan New Alpha Green. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van New Alpha Green. De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend te maken. New Alpha Green raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar die niet effectief toestemming hebben gekregen van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – zoals leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de Gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar. New Alpha Green is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. VEILIGHEID EN BEVEILIGING

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

New Alpha Green behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van New Alpha Green.

14. CONTACT

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op onze website: info@new-alphagreen.be.

Datum van laatste aanpassing: 22 april 2021